Diagnostyka snu w warunkach domowych Domowe Badanie Snu (DBS)

Dla wybranej grupy pacjentów, badania snu może odbywać się w warunkach domowych. Badanie snu w warunkach domowych służy do przesiewowej oceny zaawansowania zmian o charakterze chrapania lub obturacyjnego bezdechu sennego OBS (OSA obstruction sleep apnea).
Urządzenia stosowane do DBS powinny charakteryzować się łatwościa obsługi dla pacjenta, który sam zakłada i uruchamia urządzenie bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek.

Poniżej podane są kryteria kwalifikacji do Domowego Badania Snu (DBS) wg Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu (AASM American Academy of Sleep Medicine)

Domowe Badanie Snu

Kryteria DBS

Domowe Badania Snu powinny być stosowane tylko do kompleksowej oceny snu dla następujących pacjentów:

  • Pacjenci z wysokim prawdopodobieństwem umiarkowanego lub ciężkiego bezdechu sennego.
  • U pacjentów bez współistniejących stanów chorobowych np. choroby płuc (mukowiscydoza, zwłóknienie płuc, astma, POChP), niewydolności serca, choroby nerwowo-mięśniowe (ALS, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona).
  • Pacjenci bez podejrzenia innych zaburzeń snu niż obturacyjny bezdech senny.
  • Pacjenci, którzy nie mogą odbyć badania snu w warunkach hospitalizacji.
  • Do monitorowania skuteczności leczenia zachowawczego (non-PAP treatment) przy wcześniej rozpoznanym schorzeniu.

Nie zaleca wykonywania DBS jako badania przesiewowego pacjentów bezobjawowych.

Umów się na konsultacje i badanie.